Teisės aktai

Vaikų darželio „Šarkelė“ veiklą reglamentuojantys vidaus dokumentai

REGLAMENTAS_VAIKO_GEROVES_KOMISIJA

MOKYKLINE_BRANDA

Kauno vaikų darželio „Šarkelė“ nuostatai.
Kauno vaikų darželio „Šarkelė“ 2004-2012m.strateginis planas.
Kauno vaikų darželio „Šarkelė“ vidaus darbo tvarkos taisyklės.
Kauno vaikų darželio „Šarkelė“ veiklos programa.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos. www.smm.lt
Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija.
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas.

PATYCIU_TVARKOS_APRASAS

Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojantys teisės aktai

Nuoroda: Švietimo ir mokslo ministerija > Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

  1. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2003).
  2. Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos (2003).
  3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011-2013 metų programa.

 

Pateikimo data: 2017-11-21