Specialiąją pedagoginę pagalbą darželyje organizuoja vaiko gerovės komisija. Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis- didinti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymosi veiksmingumą.

Vaiko gerovės komisija pagalbos gavėjų sarašą, komisijos pirmininko suderintą su Pedagogine psichologine tarnyba, tvirtina darželio direktorius.

 

Pagrindinės vaiko gerovės funkcijos:

 • analizuoti teikiamos pedagoginės pagalbos vaikui veiksmingumą;
 • teikti siūlymus direktoriui dėl pagalbos ugdytiniui teikimo;
 • atlikti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį į vertinimą;
 • teikti rekomendacija pedagogams, tėvams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymų.

Vaiko gerovės komisiją sudaro:

 • Aldona Šaulienė- komisijos pirmininkas (direktoriaus pavaduotojas ugdymui);
 • Emilija Košelevienė- komisijos sekretorė (logopedė);
 • Asta Ajauskienė- komisijos narė (logopedė);
 • Liuda Jarošienė- komisijos narė (spec. pedagogė);
 • Regina Vitonienė- komisijos narė (dietistė);
 • Dovilė Kovalenkinienė (socialinis pedagogas);
 • Jūratė Mikolaitienė (psichologė)
 • Eglė Kapustavičienė (auklėtoja)

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS