Trumpa įstaigos istorija

Darželis savo veiklą pradėjo 1989 metais, kaip 112-asis lopšelis-darželis. Nuo 1989 m. iki 2010 m. birželio mėn. darželiui vadovavo direktorė Regina Norkienė.

1993 m. jis buvo reorganizuotas į specializuotos paskirties ankstyvosios prevencijos sveikatingumo kryptį turinčią įstaigą, kuri iki šiol vykdo sveikatingumo programą.

1991-1993 m. vykdėme korekcinio-konsultacinio darbo „Specialiųjų poreikių vaikų sutrikimų prevencijos centras“ programą.

1994 m. darželyje įsteigtos 6 logopedinės grupės, įsteigti logopedo, specialiojo pedagogo, kineziterapeuto, masažuotojo etatai.

1994 m. darželio grupė „Dagiliukai“ pradėjo taikyti „Geros pradžios“ metodiką.

1994 – 2006 m. vykdėme Kauno m. savivaldybės sveikatos skyriaus programą „Sveikas darželis“, kuri buvo finansuojama. Pradėjom bendradarbiavimą su kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis ir organizacijomis( LKKA, KMU socialinės pediatrijos laboratorijos moksliniais bendradarbiais, VDU).

1996 m. lopšelis-darželis buvo pavadintas vaikų darželiu‚ „Šarkelė“.

1999 m. darželis įtrauktas į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą „Sveikatos želmenėliai“. Savo patirtimi darželis dalinasi su Kauno miesto ir respublikos ikimokyklinėmis įstaigomis.

2001 m. pradėjome vykdyti VŠĮ „Vaiko labui“ programą „Zipio draugai“.

2002 – 2015 m. darželis tapo Darnaus vystymosi švietimo įgyvendinimo ikimokyklinėse įstaigose metodiniu konsultaciniu centru.

2005 – 2006 m. dalyvavome tarptautiniame Socrates projekte „Dainuokime drauge“.

2001 – 2006 m. dalyvavome Kauno miesto savivaldybės sveikatos skyriaus projekte „Sveikas darželis“ ir buvome gavę finansavimą.

2007 m. dalyvavome respublikiniame tautinio ir pilietinio ugdymo projekte „Praverkime liaudies tradicijų skrynelę“ ir gavome finansavimą.

Nuo 2007 m. ikimokyklinės grupės vykdo savo sukurtą ikimokyklinio ugdymo programą, kurios tikslas ugdyti sveiką, veiklų, kūrybingą ir aktyvų vaiką, kuris būtų toliau pasirengęs ugdytis priešmokyklinėje grupėje ir toliau mokytis mokykloje.

2010 birželio 23 d. darželio direktore paskirta Ingrida Emilijana Jasionienė.

Nuo 2010 m. visos darželio grupės pradėjo taikyti metodiką „Gera pradžia“.

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. atsidarė nauja ikimokyklinio ugdymo grupė.

2015 m. dalyvavome Tarptautiniame ES struktūriniame projekte: The technique is supported: Further education of school and education facilities staff.

2017 rugsėjo 1 d. duris atvėrė dvi naujos lopšelio grupės. Darželis perorganizuotas į Kauno lopšelį darželį „Šarkelė“.

2017 m. lapkričio mėn pratęstas „Sveikos mokyklos statusas 5 metams (iki 2022 metų).

2018 m. rugsėjo mėn. atidaryta viena lopšelio grupė. Šiuo metu veikia trys lopšelio grupės.

Vaikai, turintys specialiųjų poreikių integruoti į bendrojo ugdymo ikimokyklines ir priešmokyklines grupes.

2018 m. parengtas projektas, kurio tikslas įrengti papildomą sporto erdvę, vietoj dabartinio lauko tambūro.

2020/2021 m. įstaiga dalyvauja ES struktūrinių formų lėšų finansuojamame projekte “Ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas, telkiant bendruomenę ugdymo kokybės ir aplinkų derinimui”