Vyresnioji meninio ugdymo mokytoja Greta Jociuvienė (muzika)

Funkcijos:

Organizuoja muzikos veiklas įvairiomis formomis, sudaro galimybę išreikšti save pagal išgales. Kuria muzikinį repertuarą vertingą meniniu, tautiniu, doroviniu požiūriu bei suvokiamą ir tinkamą atlikti ikimokyklinio amžiaus vaikams. Dirba kūrybiškai, demokratiškai, humaniškai. Žadina vaiko domėjimąsi muzika, ugdo muzikinius gabumus, suteikia muzikinių, estetinių žinių, lavina muzikinius įgūdžius. Muzikos pedagogė naudoja įvairias vaikų muzikinės veiklos organizavimo formas: užsiėmimus vaikams pagal amžiaus grupes (salėje, grupėse), šventes ir vakarones, muzikos integravimą į kitą veiklą, individualų muzikinį ugdymą (gabiems vaikams). Muzikos pedagogė organizuoja daugelį darželio renginių. Dalyvauja įvairiuose renginiuose, konkursuose, projektuose, leidžia atsiskleisti vaikų gebėjimams, suteikia daug teigiamų emocijų, ugdo artistiškumą, kūrybiškumą.

Vyresnioji meninio ugdymo mokytoja  Sima Dovydėnienė (dailė)

Funkcijos:

Kodėl svarbu dailės procesas? Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai piešia dėl patirties, tyrinėjimo, eksperimentavimo. Dailės proceso metu jie išgyvena kūrybingumą, paslaptį, džiugesį, sėkmes ir nesėkmes. Ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje formuojami patys elementariausi dailės mokėjimai ir įgūdžiai. Vaikų gebėjimas stebėti ir analizuoti vaizduojamą dalyką ugdomas palaipsniui. Šiuolaikinė pedagogika linkusi laikytis nuomonės, kad vaiko kūrybinė raiška negali ir neturi būti kaip nors reguliuojama.

Meninės priemonės. Šiame laikotarpyje kūrybinis procesas turi didelę reikšmę ir yra daug svarbesnis negu baigtinis produktas. Meninės priemonės turi atitikti poreikius, nes šio amžiaus vaikai nori išreikšti tai, kas jiems yra svarbiausia.

Vyresnysis fizinio ugdymo mokytojas Dovydas Petraitis 

Funkcijos:

Įvertina vaikų fizinius gebėjimus. Skatina tinkamą ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinių bei dvasinių savybių ir ypatybių ugdymąsi bei lavinimąsi, padedant patenkinti fizinius, psichologinius, emocinius ir dvasinius vaiko poreikius, užtikrinančius adekvačią vaiko raidą bei asmenybės vystymąsi, dalyvaujant fizinio lavinimo užsiėmimuose, sporto renginiuose bei aktyvaus laisvalaikio šventėse.