Logopedės:

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas Darbo grafikas Kontaktai
1. Emilija Košelevienė Logopedė metodininkė, Vaiko gerovės komisijos sekretorė Aukštasis ŠU 2004m, Logopedas, Specialusis pedagogas I – 8.00-13.00
II –  8.00-15.00
III – 8.00-15.00
IV – 8.00-13.00
V – 8.00-13.00
El.p. emilija.k.s@gmail.com
2. Asta Ajauskienė Logopedė metodininkė, Vaiko gerovės komisijos narė Aukštasis ŠU 2005m, Logopedas, Specialusis pedagogas I – 8.00-15.00
II –  8.00-11.00
III –8.00-15.00
IV – 8.00-11.00
V – 8.00-15.00

 

 Funkcijos:

 • Įvertina ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
 • Planuoja ir organizuoja ugdomąją veiklą (pogrupio, grupės ir individualias pratybas).
 • Dalyvauja įstaigos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, kitais įstaigos švietimo pagalbos specialistais, administracija, kitų institucijų specialistais, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais.)
 • Rengia savo kasmetinės veiklos planą pagal įstaigos metų veiklos programoje numatytus prioritetus.
 • Tvarko ir pildo logopedo darbo dokumentus.
 • Formuoja įstaigos bendruomenės teigiamą požiūrį į vaikus, turinčius įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Konsultuoja tėvus ir mokytojus.
 • Rengia rekomendacijas tėvams ir mokytojams įvairiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų įveikimo klausimais.
 • Tobulina profesinę kvalifikaciją, taiko savo darbe logopedo darbo naujoves.
 • Skleidžia savo darbo patirtį tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose, parodose.