Prioritetinės veiklos kryptys

 • Ugdymo kokybės gerinimas, kuriant aplinką, atitinkančią individualius vaiko poreikius.
 • Vaikų sveikatos, saugojimo ir stiprinimo kryptis.
 • Vaikų kalbos sutrikimų šalinimas, teikiant kvalifikuotą specialistų pagalbą.
 • Darbo su šeima kokybės gerinimas, telkiant tėvus į bendrą įstaigos komandą.
 • Pedagogų kompetencijų efektyviai reaguoti į aplinkos pokyčius vystymas.
 • Efektyvios organizacinės kultūros, orientuotos į psichologiškai saugią aplinką kūrimas.

Uždaviniai

 1. Kurti jaukią, funkcionalią ugdomąją aplinką.
 2. Suteikti galimybę kiekvienam vaikui vystytis pagal savo raidos tempą, individualizuoti ugdymą.
 3. Sudaryti sąlygas vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui.
 4. Sudaryti sąlygas ugdytiniams pasiekti gebėjimų, reikalingų mokymuisi mokykloje.
 5. Siekti aktyvaus tėvų dalyvavimo ugdymo procese.
 6. Laiduoti ugdymo šeimoje ir ugdymo įstaigoje perimamumą.
 7. Organizuoti švietėjišką darbą šeimai.
 8. Skatinti bendruomenės narių profesinį augimą.
 9. Skatinti pedagogų kūrybiškumą, iniciatyvumą.

Kauno lopšeliui-darželiui “Šarkelė” suteiktas “sveikos mokyklos” statutas

Kas yra sveikatą stiprinantis lopšelis- darželis?
Tai lopšelis- darželis, kurio visa bendruomenė, pasitelkdama socialinius partnerius, siekia stiprinti vaikų fizinę, protinę ir dvasinę sveikatą, kuriant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.
Darželyje sveikatos temos integruotos į visą ugdomąjį procesą.
Mes norime:
·         Kad mūsų vaikai būtų sveiki ir laimingi;
·         Kad vaikai turėtų žinių apie sveikatą ir įgūdžių jos saugojimui;
·         Kad vaikas ugdytųsi sveikatai palankioje aplinkoje;
·         Kad vaikas jaustųsi saugus.
Mūsų lopšelyje- darželyje vykdoma ilgalaikė ir kryptinga sveikatos ugdymo ir stiprinimo veikla pagal patirtinę sveikatos stiprinimo programą.
Sveikatos ugdymas apima įvairias sveikatos sritis:
·         Fizinį aktyvumą
·         Sveiką mitybą;
·         Tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevenciją;
·         Nelaimingų atsitikimų, traumų prevenciją;
·         Patyčių prevenciją;
·         Rengimo šeimai, lytiškumo šeimai ugdymą;
·         Užkrečiamų ligų prevenciją;
·         Vartojimo kultūros ugdymą.
Sveikatą stiprinančio lopšelio- darželio bendruomenės noriai dalyvauja bendruose projektuose, konkursuose, mokymuose, konferencijose, aktyviai dalinasi įgyta patirtimi.
Apie sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą Lietuvoje tėveliai gali pasiskaityti interneto svetainėje: www.smlpc.lt
Kauno vaikų lopšelis- darželis „Šarkelė“ priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui, 2017m lapkričio mėn pratęstas “Sveikos mokyklos statusas 5 metams (iki 2022 metų).
Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija 2011 m. lapkričio 29 dieną priėmė sprendimą pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklą 5-iems metams (2011. 11. 29, Protokolo Nr. KP-03).