Direktorė

Ingrida Emilijana Jasionienė – Edukologijos magistras, II vadybinė kategorija

Tel. (+370) 377600
El.p. ingaingute.sauliene@gmail.com

 

Išsilavinimas:

Klaipėdos universitetas (KU) pedagogikos ir psichologijos bakalauras

VDU edukologijos magistras

Darbo patirtis:

  • Pedagoginio darbo stažas – 30 metų, vadybinio – 15 metai.
  • 2010-06-23 – šiuo metu direktorė Kauno lopšelis-darželis “Šarkelė”
  • 2010-03-22 iki 2010-06-22 direktorės pavaduotoja ugdymui Kaunio lopšelis-darželis “Želmenėlis”
  • 2009-01-06 iki 2010-03-20 direktorės pavaduotoja ugdymui Kauno lopšelis-darželis “Vaivorykštė”
  • 2008-11-29 iki 2009-01-05 laikinai einanti direktorės pareigas Kauno 23-čiasis vaikų darželis
  • 1997-08-27  iki 2008-11-28 auklėtoja Kauno lopšelis-darželis “Aušrinė”

Funkcijos:

Organizuoja lopšelio-darželio veiklą, vadovauja strateginio plano ir metinių veiklos planų, kitų norminių dokumentų rengimui ir vykdymui, planuoja įstaigos veiklą ir vertina materialinių ir intelektinių išteklių naudojimą, organizuoja personalo darbą ir sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, inicijuoja įstaigos savivaldos institucijų veiklą, bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais), vietos bendruomene ir kitomis institucijomis, vykdo kitas LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Man “Vadovavimas – ne mėginimas patobulinti žmoniją, o gebėjimas sukurti tinkamas sąlygas žmogaus įgimtam tobulumui pasireikšti (John Buchan)”.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aldona Šaulienė – Edukologijos magistras, II vadybinė kategorija
Tel. (+370) 377606
El.p. ugdymas@sarkele.lt

 

Išsilavinimas ir kvalifikacija: 

1977-1980m. Marijampolės pedagoginė mokykla Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja. Diplomas BT Nr. 295123, išd.1980-03-01
1997-2001m. Šiaulių universitetas Logopedas – specialusis pedagogas. Diplomas Nr.0003964 išd. 2001-12-15
2003-2005m Kauno technologijos universitetas Edukologijos magistras (Švietimo vadyba). Diplomas Nr.163555, išd.2005-06-23

 Darbo patirtis 

1980-1991m. Vaikų lopšelis darželis “Malūnėlis”, auklėtoja, spec gr. auklėtoja (vaikai su judesio ir padėties sutrikimais).
1991-1995m. Vaikų darželis “Šarkelė”, auklėtoja, spec. gr. auklėtoja (vaikai su kalbos ir kitos komunikacijos sutrikimais).
Nuo 1995 Vaikų darželis “Šarkelė”. Direktorės pavaduotoja ugdymui.

Funkcijos:

Organizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymą, lopšelio-darželio strateginio ir metinių veiklos planų rengimą, metodinį darbą ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, įstaigos veiklos įsivertinimą, vadovauja Vaiko gerovės komisijos darbui, vykdo ugdymo proceso stebėseną ir analizuoja vaikų pasiekimus, registruoja tėvų (globėjų) prašymus į savivaldybės duomenų bazę, koordinuoja studentų pedagoginę praktiką, vykdo kitas nustatytas funkcijas.

 

 

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Agnė Izutavičienė

Tel. (+370) 377606

El.p. ukis@sarkele.lt

Išsilavinimas:

2015 m. Aleksandro Stulginskio universitetas vadybos ir verslo administravimo  bakalauras

Darbo patirtis:

2008 m. Kauno lopšelis-darželis “Šarkelė”- direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Funkcijos:

Organizuoja aptarnaujančio personalo darbą ir jam vadovauja Vykdo darželio pastato ir patalpų, žaidimų įrangos, teritorijoje esančių želdinių ir aikštelių priežiūrą, organizuoja pastato ir patalpų remontą bei kontroliuoja jo vykdymą, aprūpina materialiniais ištekliais, vykdo turto apskaitą, užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės ir civilinės saugos reikalavimų vykdymą, organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešąjį pirkimą, vykdo kitas nustatytas funkcijas.