ĮSTAIGOS VIZIJA

Bendruomenės pastangomis sukurta moderni vidaus ir lauko aplinka, kurioje dirba aukštos kvalifikacijos, lankstūs, atviri naujovėms pedagogai; teikiamos į vaiką orientuoto ugdymo paslaugos su integruota visa apimančia „Sveikos mokyklos“ programa, ugdymo individualizavimu bei aktyviu šeimos dalyvavimu ugdymo procese.

ĮSTAIGOS MISIJA

Teikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas lietuvių kalba 1,5–6 metų vaikams pagal lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir valstybinę priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programas, finansuojamas valstybės ir savivaldybės lėšomis. Taikyti į vaiką orientuoto ugdymo metodus, kurie tenkintų skirtingus vaikų vystymo(si) poreikius. Laiduoti vaiko gyvenimo įstaigoje gerovę: puikią savijautą, saugumą, savigarbą, pasitikėjimą savimi ir kitais, jo aktyvumą ir įsitraukimą į įdomią, prasmingą, kūrybišką veiklą, pozityvią sąveiką su kitais vaikais, suaugusiais, naujų patirčių įgijimą bei sėkmingą vaiko pasirengimą mokyklai.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Vaikas – unikalus gamtos reiškinys. Jo vystymosi raidos negalima nei skubinti, nei lėtinti – vaiko galios turi skleistis natūraliai. Pažinti vaiką nėra lengva, tačiau kasdien jį stebint, laikantis paprastų, bet tikslių gamtos dėsnių, sveikos gyvensenos – vaiko gyvenimą galima padaryti pilnavertį, džiaugsmingą ir laimingą. Svarbiausios pedagoginės veiklos nuostatos:

  • Pagarba, tolerancija, dėmesys vaiko individualumui;
  • Sąžiningumas, nuoseklumas, aiškumas ir objektyvumas priimant sprendimus;
  • Bendravimas ir bendradarbiavimas dalijantis patirtimi, siekiant ugdymo kokybės bei pažangos;
  • Nuolatinis mokytojų motyvacijos stiprinimas ir kvalifikacijos tobulinimas, didinant šiuolaikinių technologijų išmanymą, orientuojantis į kūrybiškumą, lyderystę.